პაროდონტოლოგიის სკოლა

სკოლის მიზანია პაროდონტოლოგიის ფუნდამენტური სწავლება საერთაშორისო სტანდარტებით,  მაღალკვალიფიციური   ქართველი და უცხოელი სპეციელისტების დახმარებით.

 

ეს არის ადგილი, სადაც შესაძლებელია:

✓ პაროდონტის დაავადებების მკურნალობის არა-ქირურგიული და ქირურგიული მეთოდების შესწავლა.
✓ მუდმივი კომუნიკაცია მსოფლიოში აღიარებულ პაროდონტოლოგებთან.
✓ სხადასხვა ქვეყნებში ორგანიზებულ პრაქტიკულ კურსებში მონაწილეობით კვალიფიკაციის ამაღლება.
✓ ალბიუსის პერიოსკოლის კლუბის წევრობა (AIPS Club Member)

 

სასწავლო კურსების ხანგრძლივობა შეადგენს 6 თვეს და მოიცავს, როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ ნაწილს.

სასწავლო პროგრამის დასრულების შემდეგ მსმენელი მიიღებს საქართველოს შრომის,  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროფესიული განათლების საბჭოს მიერ აკრედიტებულ სერტიფიკატს!

 

პროგრამის გავლის შემდეგ მსმენელი შეძლებს:

✓ პაროდონტის დაავადებების მქონე პაციენტთა გამოკვლევას, დაავადების დიაგნოსტირებას, მკურნალობის ინდივიდუალური გეგმის შედგენას.

✓ პაროდონტის დაავადებათა მკურნალობისთვის არაქირურგიული და ქირურგიული მეთოდების,  ხელისა თუ სხვადასხვა ტიპის ულტრაბგერის და ლაზერის აპარატების გამოყენებას.

✓ მტკიცებითი მედიცინის საფუძვლების (სანდო სამეცნიერო და პრაქტიკული ლიტერატურის მოძიება, მათი ანალიზი და გადაწყვეტილების მიღება) დაუფლებას, რაც სასწავლო კურსის დამთავრების შემდეგ, ყოველდღიურ პრაქტიკაში თვითგანათლების და პროფესიული ზრდის საშუალებას მისცემს.

 

პროგრამა შედგება ბაზისური და კლინიკური ნაწილებისგან და მოიცავს:


✓ პაროდონტის დაავადებათა კლასიფიკაცია, ეპიდემიოლოგია, ანატომია და ფიზიოლოგია
✓ დიაგნოსტიკის მეთოდები, მონაცემების შეგროვება, ანალიზი და ინტერპრეტაცია
✓ რენტგენოდიაგნოსტიკა, მათ შორის სხვადასხვა ტიპის კომპიუტერული ტომოგრაფიის სურათების ანალიზი და გამოყენება პრაქტიკაში
✓ ღრძილის, ლოწოვანი გარსის და პერი-იმპლანტური დაავადებები ახალი კლასიფიკაციის მიხედვით: დიაგნოზის ფორმულირება, პაციენტთან უთიერთობა, მკურნალობის მეთოდები
✓ საკუთარი პაციენტების კლინიკური შემთხვევების განხილვა, მკურნალობის დაგეგმვა და შედეგების შეფასება
✓ ინდივიდუალური მუშაობა თანამედროვე პაროდონტოლოგიური ინსტრუმენტებით
✓ პაროდონტოლოგიური და იმპლანტოლოგიური ოპერაციების დემონსტრაცია

 

პრაქტიკული ნაწილი მოიცავს გამოკვლევისა და მკურნალობის შემდეგ ეტაპებს:


✓ ზოგადი და სტომატოლოგიური ანამნეზის დეტალური შეკრება
✓ პაციენტის პირის ღრუს ციფრული ფოტოგრაფირება
✓ პაროდონტული რუკის შევსება
✓ რენტგენოლოგიური კვლევის მეთოდის შერჩევა და მიღებული სურათის ანალიზი
✓ საბოლოო დიაგნოზის დასმა, კბილისა და დაავადების პროგნოზის განსაზღვრა
✓ მკურნალობის გეგმის შედგენა
✓ მიკროსკოპის გამოყენება
✓ დენტალური ციფრული ფოტოგრაფირების შესწავლა


✓ კურსის კლინიკური ნაწილის ფარგლებში თითოეული ექიმი მიიღებს პაციენტს პაროდონტიტის დიაგნოზით. კურსის დასრულებისას კი ექიმმა უნდა წარმოადგინოს პრეზენტაცია მისი პაციენტის მკურნალობის ყველა ეტაპის შესახებ (დიაგნოსტიკიდან მკურნალობის შედეგის
წარმოდგენით).


✓ პაციენტის განათლება, მოტივაცია და პირის ღრუს მოვლის ინდივიდუალური საშუალებების შერჩევა და მათი გამოყენების სწავლება
✓ პაროდონტოლოგიური მკურნალობის I (ნადების პროფესიული მექანიკური მოცილება) და II საფეხურის (ღრძიქლვეშა ინსტრუმენტირება) ჩატარება